drzewkoBio­tech Ener­gia Sp. z o.o.


 • zapo­bie­gać powsta­wa­niu odpa­dów lub ogra­ni­czać ich ilość odpa­dów i nega­tyw­ne oddzia­ły­wa­nie na śro­do­wi­sko przy wytwa­rza­niu pro­duk­tów, pod­czas i po zakoń­cze­niu ich użyt­ko­wa­nia;
 • zapew­niać zgod­ny z zasa­da­mi ochro­ny śro­do­wi­ska odzysk, jeże­li nie uda­ło się zapo­biec powsta­wa­niu odpa­dów;
 • zapew­niać zgod­ne z zasa­da­mi ochro­ny śro­do­wi­ska uniesz­ko­dli­wia­nie odpa­dów, któ­rych powsta­niu nie uda­ło się zapo­biec lub któ­rych nie uda­ło się pod­dać odzy­sko­wi.

Osa­dy ście­ko­wedrzewko

%

jest wyko­rzy­sty­wa­na w rol­nic­twie i w rekul­ty­wa­cji tere­nów

%

tra­fia na skła­do­wi­ska osa­dów

%

tra­fia do prze­two­rze­nie ter­micz­ne­go


Na dzień dzi­siej­szy według danych sta­ty­stycz­nych oko­ło 40 % osa­dów ście­ko­wych wyko­rzy­sty­wa­nych jest w rol­nic­twie upra­wie roślin i rekul­ty­wa­cji tere­nów, do prze­two­rze­nie ter­micz­ne­go – 16%, a na skła­do­wi­ska tra­fia bli­sko 15% osa­dów.
Koń­co­wym eta­pem obrób­ki osa­dów ście­ko­wych dotych­czas było mecha­nicz­ne odwad­nia­nie,
a następ­nie osu­sza­nie i skła­do­wa­nie.
Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. posta­wił sobie za cel by osa­dy ście­ko­we nie tra­fia­ły na skła­do­wi­ska ani na tere­ny rol­ni­cze.z zasto­so­wa­niem meto­dy uży­wa­nej przez Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o., to:

 • mate­ria­ły budow­la­ne prze­zna­czo­ne do budow­nic­twa dro­go­we­go, wyko­ny­wa­nia pod­bu­dów dro­go­wych, wyko­ny­wa­nia pod­bu­dów pomoc­ni­czych i zasad­ni­czych oraz pro­duk­cji kru­szyw lek­kich;
  Mate­ria­ły rekul­ty­wa­cyj­ne prze­zna­czo­ne do rekul­ty­wa­cji tere­nów zde­gra­do­wa­nych,
 • mate­ria­ły prze­zna­czo­ne do zago­spo­da­ro­wa­nia przy­rod­ni­cze­go, w tym do wyko­ny­wa­nia warstw żyznych na nie­użyt­kach rol­nych, wspo­ma­ga­cza gle­bo­we­go dla gleb sła­bych oraz mate­ria­łów zie­mio­po­dob­nych prze­zna­czo­nych jako zie­mia upra­wo­wa lub nawo­zo­wa;

 • 01 04 08 Odpa­dy żwi­ru lub skru­szo­ne ska­ły inne niż wymie­nio­ne w 01 04 07
 • 02 01 03 Odpa­do­wa masa roślin­na
 • 02 01 07 Odpa­dy z gospo­dar­ki leśnej 02 01 83 Odpa­dy z upraw hydro­po­nicz­nych
 • 02 02 04 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków, obie­ra­nia, odwi­ro­wa­nia i oddzie­la­nia surow­ców
 • 02 03 05 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 03 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. zuży­ta zie­mia okrzem­ko­wa z pro­ce­su pro­duk­cji pek­ty­ny)
 • 02 04 01 Osa­dy z oczysz­cza­nia i mycia bura­ków
 • 02 04 02 Nie­nor­ma­tyw­ny węglan wap­nia oraz kre­da cukrow­ni­cza (wap­no defe­ka­cyj­ne)
 • 02 04 03 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 04 80 Wysłod­ki
 • 02 05 02 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 06 03 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 07 05 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 07 80 Wytło­ki, osa­dy mosz­czo­we i pofer­men­ta­cyj­ne, wywa­ry
 • 02 07 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. zuży­ta zie­mia okrzem­ko­wa z pro­ce­su fil­tra­cji)
 • 03 01 82 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 03 03 09 Odpa­dy szla­mu wapien­ne­go ( pokau­stycz­ne­go)
 • 04 02 20 Odpa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków inne niż wymie­nio­ne w 04 02 19
 • 05 01 10 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków inne niż wymie­nio­ne w 05 01 09
 • 06 01 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z pro­duk­cji siar­cza­nu magne­zu nawo­zo­we­go)
 • 06 02 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy węgla­nu wap­nia i odpa­dy z gasze­nia wap­na palo­ne­go
 • 06 03 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z fizy­ko­che­micz­nej obrób­ki kamie­nia wapien­ne­go
 • 06 08 99 Inne nie wymie­nio­ne odpa­dy
 • 06 09 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z pro­duk­cji roz­two­rów orto­fos­fo­ra­nów z eks­trak­cyj­ne­go kwa­su fos­fo­ro­we­go)
 • 06 10 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z pro­duk­cji soli azo­ta­no­wych – sale­try wap­nio­wej i sale­try magne­zo­wej)
 • 07 01 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 07 02 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 10 01 03 Popio­ły lot­ne z tor­fu i drew­na nie­pod­da­ne­go obrób­ce che­micz­ne
 • 10 08 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 10 13 04 Odpa­dy z pro­duk­cji wap­na palo­ne­go i hydra­ty­zo­wa­ne­go
 • 19 02 06 Szla­my z fizy­ko­che­micz­nej prze­rób­ki odpa­dów inne niż wymie­nio­ne w 19 02 05
 • 19 08 02 Zawar­tość pia­skow­ni­ków
 • 19 08 05 Usta­bi­li­zo­wa­ne komu­nal­ne osa­dy ście­ko­we
 • 19 08 12 Szla­my z bio­lo­gicz­ne­go oczysz­cza­nia ście­ków prze­my­sło­wych inne niż wymie­nio­ne w 18 08 11
 • 19 08 14 Szla­my z inne­go niż bio­lo­gicz­ne oczysz­cza­nia ście­ków prze­my­sło­wych inne niż wymie­nio­ne w 19 08 13
 • 19 08 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 19 09 02 Osa­dy z kla­ro­wa­nia wody
 • 19 09 03 Osa­dy z dekar­bo­ni­za­cji wody
 • 19 09 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy

Piro­li­za

Insta­la­cja prze­twa­rza odpa­dy z two­rzyw sztucz­nych

(Film dzię­ki uprzej­mo­ści fir­my Eko-Oil)

Tech­no­lo­gia piro­li­zydrzewko

Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o.

Reak­tor

tt

3 i wyko­rzy­sty­wa­ny do ogrze­wa­nia reak­to­ra.

33. Olej po oczysz­cze­niu jest gro­ma­dzo­ny w zbior­ni­ku sta­lo­wym o pojem­no­ści V=3 m3 3.

Cały pro­ces moni­to­ro­wa­ny jest w zakre­sie :

- ciśnie­nia w reak­to­rze, zbior­ni­ku do gro­ma­dze­nia gazu i kolum­nie rek­ty­fi­ka­cyj­nej, zbior­ni­ku do gro­ma­dze­nia lek­kich frak­cji,

- tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rze, w chłod­ni­cach ole­ju popi­ro­li­tycz­ne­go, w zbior­ni­ku ole­ju,

Pro­ces prze­bie­ga przez oko­ło 5,5 h, po tym cza­sie wstrzy­mu­je się dosta­wę gazu piro­li­tycz­ne­go do opa­la­nia reak­to­ra czy­li zatrzy­mu­je się pra­cę pal­ni­ka piro­li­tycz­ne­go. Po obni­że­niu we wnę­trzu reak­to­ra tem­pe­ra­tu­ry do 140°C do wnę­trza reak­to­ra wpro­wa­dza­ny jest przez spe­cjal­ny zawór CO2 lub azo­tu któ­re­go zada­niem jest odpro­wa­dze­nie z reak­to­ra resz­tek gazu piro­li­tycz­ne­go i dal­sze­go obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rze. Pro­ces chło­dze­nia reak­to­ra prze­bie­ga oko­ło 10 godzin.

piroliza biotech

Pla­ny na przy­szłość

3/​h i gro­ma­dzo­ny w dwóch zbior­ni­kach sta­lo­wych o pojem­no­ści V=5,0 m3 każ­dy.

t i pal­nik piro­li­tycz­ny o mocy ciepl­nej wpro­wa­dzo­nej w pali­wie 400 kWt3

3 każ­dy i wyko­rzy­sty­wa­ny do ogrze­wa­nia reak­to­ra.

Pro­ces piro­li­zy w każ­dym reak­to­rze prze­bie­gać będzie w innym cza­sie. W jed­nym reak­to­rze pro­wa­dzo­ny jest pro­ces piro­li­zy, w dru­gim pro­ces stu­dze­nia reak­to­ra a w trze­cim reak­to­rze pro­ces oczysz­cza­nia reak­to­ra i usu­wa­nia powsta­łych pozo­sta­ło­ści czy­li sadzy z zanie­czysz­cze­nia­mi pyło­wy­mi i dru­tu.

3 każ­da i następ­nie kie­ro­wa­ny do wspól­nej dla wszyst­kich trzech reak­to­rów kolum­ny rek­ty­fi­ka­cyj­nej o wyso­ko­ści h= 7 m w celu odzy­sku lek­kich frak­cji. Pozo­sta­wie­nie w ole­ju gazu pore­ak­cyj­ne­go lek­kich frak­cji węglo­wo­do­rów może sta­no­wić w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze zagro­że­nie wybu­chem. Dla­te­go olej piro­li­tycz­ny wyma­ga chło­dze­nia i rek­ty­fi­ka­cji. Do pro­ce­su chło­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­ny będzie zbior­nik sta­lo­wy wody o pojem­no­ści 60 m3 zosta­nie zde­mon­to­wa­ny. Olej po oczysz­cze­ni gro­ma­dzo­ny będzie w dwóch zbior­ni­kach sta­lo­wych o pojem­no­ści V= 30 m3 3.

Cały pro­ces moni­to­ro­wa­ny będzie w zakre­sie :

- ciśnie­nia w reak­to­rach, zbior­ni­kach do gro­ma­dze­nia gazu i kolum­nie rek­ty­fi­ka­cyj­nej, zbior­ni­kach ole­ju, zbior­ni­ku do gro­ma­dze­nia lek­kich frak­cji,

- tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rach, w chłod­ni­cach ole­ju popi­ro­li­tycz­ne­go, w zbior­ni­kach ole­ju, zbior­ni­kach gazu piro­li­tycz­ne­go

Pro­ces piro­li­zy prze­bie­gać będzie przez oko­ło 5,5 h, po tym cza­sie wstrzy­mu­je się dosta­wę gazu piro­li­tycz­ne­go do opa­la­nia reak­to­ra czy­li zatrzy­mu­je się pra­cę pal­ni­ka piro­li­tycz­ne­go. Nastę­po­wać będzie pro­ces chło­dze­nia, któ­ry trwa oko­ło 10 godzin Po obni­że­niu we wnę­trzu reak­to­ra tem­pe­ra­tu­ry do 140 C do wnę­trza reak­to­ra wpro­wa­dza­ny będzie przez spe­cjal­ny zawór CO2, lub azot któ­re­go zada­niem jest odpro­wa­dze­nie z reak­to­ra resz­tek gazu piro­li­tycz­ne­go i dal­sze­go obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rze.

drzewko

Adobe_PDFPra­wo ochro­ny śro­do­wi­ska

USTA­WA z dnia 27 kwiet­nia 2001 r.

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 10 listo­pa­da 2015 r.

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ROZ­WO­JU 
z dnia 21 stycz­nia 2016 r.

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 10 lute­go 2016 r.
w spra­wie wzo­ru for­mu­la­rza spra­woz­da­nia za rok 2015 i za rok 2016

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA GOSPO­DAR­KI
z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2015 r.
w spra­wie szcze­gó­ło­we­go spo­so­bu postę­po­wa­nia z ole­ja­mi odpa­do­wy­mi

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 25 sierp­nia 2015 r.
w spra­wie wzo­ru zaświad­cze­nia o prze­two­rzo­nych zuży­tych bate­riach lub zuży­tych aku­mu­la­to­rach oraz ewi­den­cji zaświad­czeń o prze­two­rzo­nych zuży­tych bate­riach lub zuży­tych aku­mu­la­to­rach

Adobe_PDFOBWIESZ­CZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 7 wrze­śnia 2015 r.

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 6 lute­go 2015 r.
w spra­wie komu­nal­nych osa­dów ście­ko­wych

drzewkoObszar dzia­ła­nia

Biu­ro – Zbro­sła­wi­ce, ul. Pia­stow­ska 2a

Bytom – odbiór osa­dów

Oświę­cim – sta­cja bada­nia osa­dów

Tar­nów – odbiór osa­dów

Legni­ca, ul Zło­to­ryj­ska 178

Bio­tech Ener­gia
Sp. z o.o.

42–674 Zbro­sła­wi­ce
ul. Pia­stow­ska 2a

tele­fo­ny: 609 075 418, 501 434 456

Ochro­na śro­do­wi­ska
tel.: 790 294 067

Logi­sty­ka:
Łukasz Sobo­ta tel.: 517 504 577 

ema­il: biuro@​biotechenergia.​pl

NIP 6452546404
KRS 0000610816

Zostaw wia­do­mość