drzewkoBio­tech Ener­gia Sp. z o.o.

to fir­ma, któ­ra powsta­ła na bazie wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia osób dzia­ła­ją­cych w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska oraz gospo­dar­ki odpa­da­mi.

Posta­no­wi­li­śmy wdro­żyć wła­sną poli­ty­kę pro­eko­lo­gicz­ną, poczy­na­jąc od inno­wa­cyj­nych dzia­łań po dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne.

Swą dzia­łal­ność pro­wa­dzi­my w myśl ABC ochro­ny śro­do­wi­ska:

 • każ­dy, kto podej­mu­je dzia­ła­nia powo­du­ją­ce lub mogą­ce powo­do­wać powsta­wa­nie odpa­dów, powi­nien takie dzia­ła­nia pla­no­wać, pro­jek­to­wać i pro­wa­dzić tak, aby:
  zapo­bie­gać powsta­wa­niu odpa­dów lub ogra­ni­czać ich ilość odpa­dów i nega­tyw­ne oddzia­ły­wa­nie na śro­do­wi­sko przy wytwa­rza­niu pro­duk­tów, pod­czas i po zakoń­cze­niu ich użyt­ko­wa­nia;
 • zapew­niać zgod­ny z zasa­da­mi ochro­ny śro­do­wi­ska odzysk, jeże­li nie uda­ło się zapo­biec powsta­wa­niu odpa­dów;
 • zapew­niać zgod­ne z zasa­da­mi ochro­ny śro­do­wi­ska uniesz­ko­dli­wia­nie odpa­dów, któ­rych powsta­niu nie uda­ło się zapo­biec lub któ­rych nie uda­ło się pod­dać odzy­sko­wi.
Swą dzia­łal­ność opie­ra­my na posia­da­nej decy­zji na zbie­ra­nie, jed­nak­że jeste­śmy w trak­cie pozy­ska­nia decy­zji na prze­twa­rza­nie odpa­dów

Osa­dy ście­ko­wedrzewko

%

jest wyko­rzy­sty­wa­na w rol­nic­twie i w rekul­ty­wa­cji tere­nów

%

tra­fia na skła­do­wi­ska osa­dów

%

tra­fia do prze­two­rze­nie ter­micz­ne­go

Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. zosta­ła utwo­rzo­na by w spo­sób rze­tel­ny i zgod­ny z lite­rą pra­wa zago­spo­da­ro­wać odpa­dy z gru­py osa­dów ście­ko­wych.
Na dzień dzi­siej­szy według danych sta­ty­stycz­nych oko­ło 40 % osa­dów ście­ko­wych wyko­rzy­sty­wa­nych jest w rol­nic­twie upra­wie roślin i rekul­ty­wa­cji tere­nów, do prze­two­rze­nie ter­micz­ne­go – 16%, a na skła­do­wi­ska tra­fia bli­sko 15% osa­dów.
Koń­co­wym eta­pem obrób­ki osa­dów ście­ko­wych dotych­czas było mecha­nicz­ne odwad­nia­nie,
a następ­nie osu­sza­nie i skła­do­wa­nie.
Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. posta­wił sobie za cel by osa­dy ście­ko­we nie tra­fia­ły na skła­do­wi­ska ani na tere­ny rol­ni­cze.
Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. posia­da tech­no­lo­gię któ­ra opie­ra się o spo­sób neu­tra­li­za­cji odpa­dów, zawie­ra­ją­cych w swym skła­dzie wymy­wal­ne for­my meta­li cięż­kich, pozwa­la­ją­cy jed­no­cze­śnie na ich dal­szy odzysk do peł­no­war­to­ścio­wych pro­duk­tów oraz wyko­rzy­sta­nie w okre­ślo­nych kie­run­kach.
Tech­no­lo­gia neu­tra­li­za­cji odpa­dów Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. sto­so­wa­na może być rów­nież do innych odpa­dów prze­my­sło­wych zawie­ra­ją­cych w swym skła­dzie wymy­wal­ne for­my meta­li cięż­kich, któ­re są bez­piecz­ne pod wzglę­dem sani­tar­nym. Idea sto­so­wa­ne­go przez Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. pro­ce­su tech­no­lo­gicz­ne­go daje moż­li­wo­ści zmia­ny zarów­no rodza­ju jak i wza­jem­ne­go sto­sun­ku sub­stra­tów wyj­ścio­wych w pro­duk­cie koń­co­wym. Zna­jo­mość skła­du powsta­łej mie­sza­ni­ny oraz wła­ści­wo­ści fizy­ko­che­micz­nych poszcze­gól­nych sub­stra­tów final­nych o okre­ślo­nym skła­dzie, wła­ści­wo­ściach fizy­ko­che­micz­nych, a w kon­se­kwen­cji o okre­ślo­nym prze­zna­cze­niu użyt­ko­wym. Moż­li­wość mode­lo­wa­nia ww. wła­ści­wo­ści pro­duk­tów final­nych oraz cech reolo­gicz­nych powsta­łych mie­sza­nin pozwa­la na pro­du­ko­wa­nie peł­no­war­to­ścio­wych mate­ria­łów o z góry okre­ślo­nym prze­zna­cze­niu.
Mate­ria­ły, któ­re mogą powstać final­nie w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym odzy­sku odpa­dów
z zasto­so­wa­niem meto­dy uży­wa­nej przez Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o., to:

 • mate­ria­ły budow­la­ne prze­zna­czo­ne do budow­nic­twa dro­go­we­go, wyko­ny­wa­nia pod­bu­dów dro­go­wych, wyko­ny­wa­nia pod­bu­dów pomoc­ni­czych i zasad­ni­czych oraz pro­duk­cji kru­szyw lek­kich;
  Mate­ria­ły rekul­ty­wa­cyj­ne prze­zna­czo­ne do rekul­ty­wa­cji tere­nów zde­gra­do­wa­nych,
  w tym do sta­bi­li­za­cji grun­tów wysa­dzi­no­wych zawie­ra­ją­cych gli­no­krze­mia­ny i związ­ki wap­na mine­ral­ne­go, gli­ny oraz mar­gle;
 • mate­ria­ły prze­zna­czo­ne do zago­spo­da­ro­wa­nia przy­rod­ni­cze­go, w tym do wyko­ny­wa­nia warstw żyznych na nie­użyt­kach rol­nych, wspo­ma­ga­cza gle­bo­we­go dla gleb sła­bych oraz mate­ria­łów zie­mio­po­dob­nych prze­zna­czo­nych jako zie­mia upra­wo­wa lub nawo­zo­wa;
  Mate­ria­ły do wyko­ny­wa­nia warstw odci­na­ją­cych wyko­ny­wa­nych na grun­tach o wyso­kiej prze­pusz­czal­no­ści wody.

Doce­lo­wy­mi gru­pa­mi odpa­dów, pod­da­wa­nych pro­ce­so­wi odzy­sku w opar­ciu o meto­dę KMN, zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 9 grud­nia 2014 r. w spra­wie kata­lo­gu odpa­dów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), są:

 • 01 04 08 Odpa­dy żwi­ru lub skru­szo­ne ska­ły inne niż wymie­nio­ne w 01 04 07
 • 01 04 12 Odpa­dy powsta­ją­ce przy płu­ka­niu i oczysz­cza­niu kopa­lin inne niż wymie­nio­ne w 01 04 07 i 01 04 11 (m.in. odpa­dy pocho­dzą­ce z obrób­ki wapie­ni i dolo­mi­tów)
 • 02 01 03 Odpa­do­wa masa roślin­na
 • 02 01 07 Odpa­dy z gospo­dar­ki leśnej 02 01 83 Odpa­dy z upraw hydro­po­nicz­nych
 • 02 01 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. grzyb­nia pocho­dzą­ca z hodow­li pie­cza­rek, osa­dy z oczysz­cza­nia sta­wów słu­żą­cych do hodow­li i cho­wu ryb)
 • 02 02 04 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków, obie­ra­nia, odwi­ro­wa­nia i oddzie­la­nia surow­ców
 • 02 03 05 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 03 80 Wytło­ki, osa­dy i inne odpa­dy z prze­twór­stwa pro­duk­tów roślin­nych (z wyłą­cze­niem 02 03 81)
 • 02 03 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. zuży­ta zie­mia okrzem­ko­wa z pro­ce­su pro­duk­cji pek­ty­ny)
 • 02 04 01 Osa­dy z oczysz­cza­nia i mycia bura­ków
 • 02 04 02 Nie­nor­ma­tyw­ny węglan wap­nia oraz kre­da cukrow­ni­cza (wap­no defe­ka­cyj­ne)
 • 02 04 03 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 04 80 Wysłod­ki
 • 02 05 02 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 06 03 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 07 05 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 02 07 80 Wytło­ki, osa­dy mosz­czo­we i pofer­men­ta­cyj­ne, wywa­ry
 • 02 07 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. zuży­ta zie­mia okrzem­ko­wa z pro­ce­su fil­tra­cji)
 • 03 01 82 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 03 03 09 Odpa­dy szla­mu wapien­ne­go ( pokau­stycz­ne­go)
 • 03 03 10 Odpa­dy z włók­na, szla­my z włó­kien, wypeł­nia­czy i powłok pocho­dzą­ce z mecha­nicz­nej sepa­ra­cji
 • 04 01 06 Osa­dy zwie­ra­ją­ce chrom, zwłasz­cza z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 04 01 07 Osa­dy nie­za­wie­ra­ją­ce chro­mu, zwłasz­cza z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków
 • 04 02 20 Odpa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków inne niż wymie­nio­ne w 04 02 19
 • 05 01 10 Osa­dy z zakła­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków inne niż wymie­nio­ne w 05 01 09
 • 06 01 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z pro­duk­cji siar­cza­nu magne­zu nawo­zo­we­go)
 • 06 02 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy węgla­nu wap­nia i odpa­dy z gasze­nia wap­na palo­ne­go
 • 06 03 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z fizy­ko­che­micz­nej obrób­ki kamie­nia wapien­ne­go
 • 06 08 99 Inne nie wymie­nio­ne odpa­dy
 • 06 09 04 Pore­ak­cyj­ne odpa­dy związ­ków wap­nia inne niż wymie­nio­ne w 06 09 03 i 06 09 80
 • 06 09 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z pro­duk­cji roz­two­rów orto­fos­fo­ra­nów z eks­trak­cyj­ne­go kwa­su fos­fo­ro­we­go)
 • 06 10 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy z pro­duk­cji soli azo­ta­no­wych – sale­try wap­nio­wej i sale­try magne­zo­wej)
 • 07 01 80 Wap­no pakar­bi­do­we nie­za­wie­ra­ją­ce sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych ( inne niż wymie­nio­ne w 07 01 08)
 • 07 01 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 07 02 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 10 01 03 Popio­ły lot­ne z tor­fu i drew­na nie­pod­da­ne­go obrób­ce che­micz­ne
 • 10 01 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy pocho­dzą­ce ze spa­la­nia sło­my w kotłow­niach zakła­do­wych i gmin­nych)
 • 10 08 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 10 13 04 Odpa­dy z pro­duk­cji wap­na palo­ne­go i hydra­ty­zo­wa­ne­go
 • 19 02 06 Szla­my z fizy­ko­che­micz­nej prze­rób­ki odpa­dów inne niż wymie­nio­ne w 19 02 05
 • 19 02 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy (m.in. odpa­dy zawie­ra­ją­ce węglan wap­nia pocho­dzą­ce z oczysz­cza­nia solan­ki)
 • 19 05 03 Kom­post nie­od­po­wia­da­ją­cy wyma­ga­niom (nie­na­da­ją­cy się do wyko­rzy­sta­nia
 • 19 08 02 Zawar­tość pia­skow­ni­ków
 • 19 08 05 Usta­bi­li­zo­wa­ne komu­nal­ne osa­dy ście­ko­we
 • 19 08 12 Szla­my z bio­lo­gicz­ne­go oczysz­cza­nia ście­ków prze­my­sło­wych inne niż wymie­nio­ne w 18 08 11
 • 19 08 14 Szla­my z inne­go niż bio­lo­gicz­ne oczysz­cza­nia ście­ków prze­my­sło­wych inne niż wymie­nio­ne w 19 08 13
 • 19 08 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 19 09 02 Osa­dy z kla­ro­wa­nia wody
 • 19 09 03 Osa­dy z dekar­bo­ni­za­cji wody
 • 19 09 99 Inne nie­wy­mie­nio­ne odpa­dy
 • 20 02 01 Odpa­dy ule­ga­ją­ce bio­de­gra­da­cji

Piro­li­za

Insta­la­cja prze­twa­rza odpa­dy z two­rzyw sztucz­nych
(z wyjąt­kiem PCV) oraz odpa­dy gumo­we (opo­ny i inne zawie­ra­ją­ce meta­lu) z wydaj­no­ścią do 10 ton w jed­nym cyklu. Odpa­dy mogą być mie­sza­ne w dowol­nym sto­sun­ku gumy do two­rzy­wa. Sys­tem gwa­ran­tu­je odzy­ska­nie oko­ło 40–45% ole­ju, 35% – prze­my­sło­wy węgiel, oraz 10 – 12% w posta­ci dru­tu sta­lo­we­go kor­du (jeśli są prze­twa­rza­ne opo­ny) i oko­ło 5–10% gazu, któ­ry jest wyko­rzy­sty­wa­ny do napę­dza­nia całej insta­la­cji. Zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną wyno­si oko­ło 15 kW. Chło­dzo­ny wodą w obie­gu zamknię­tym (w sys­te­mie jest oko­ło 6 ton wody). Insta­la­cja jest nie­ru­cho­ma i znaj­du­je się na fun­da­men­tach. Mak­sy­mal­ny poziom hała­su 85 dB (A). Insta­la­cja jest prak­tycz­nie bez­od­pa­do­wa.

(Film dzię­ki uprzej­mo­ści fir­my Eko-Oil)

Tech­no­lo­gia piro­li­zydrzewko

Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. bez­po­śred­nio współ­pra­cu­je z fir­mą, któ­ra posia­da insta­la­cję do piro­li­zy opon w któ­rej pro­wa­dzo­ny jest obec­nie nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wy pro­ces odzy­sku kwa­li­fi­ko­wa­ny jako R3 recy­kling lub odzysk sub­stan­cji orga­nicz­nych, któ­re nie są sto­so­wa­ne jako roz­pusz­czal­ni­ki. Zgod­nie z zapi­sa­mi usta­wy o odpa­dach pro­ces R3 obej­mu­je rów­nież zga­zo­wa­nie i piro­li­zę z wyko­rzy­sta­niem tych odczyn­ni­ków che­micz­nych.

Odpa­dy w posta­ci pocię­tych opon samo­cho­do­wych są dowo­żo­ne na zakład i gro­ma­dzo­ne wewnątrz hali, skąd poda­wa­ne są łado­war­ką do reak­to­ra a potem ukła­da­ne w jego wnę­trzu. Pojem­ność reak­to­ra nie prze­kra­cza 10 Mg na 1 cykl. Gene­ral­nie opty­mal­na jest pra­ca w cyklu zamien­nym w dwóch reak­to­rach.

Reak­tor to pozio­my zbior­nik sta­lo­wy obro­to­wy izo­lo­wa­ny ter­micz­nie war­stwą glin­ki keram­zy­to­wej o śred­ni­cy do 2,6 m i dłu­go­ści 6,5 m, któ­ry posia­da przed­ni właz w posta­ci den­ni­cy otwie­ra­nej i zamy­ka­nej przy pomo­cy śrub doci­sko­wych i tyl­ni właz słu­żą­cy do odbio­ru gazu piro­li­tycz­ne­go. Wokół wła­zu zakła­da­ne jest dodat­ko­we uszczel­nie­nie któ­re jest zmie­nia­ne okre­so­wo tak aby nie dopu­ścić do wystę­po­wa­nia nie­szczel­no­ści w trak­cie pro­ce­su zga­zo­wa­nia.

Pocię­te opo­ny ukła­da­ne są wewnątrz reak­to­ra ręcz­nie w spo­sób gwa­ran­tu­ją­cy uło­że­nie jak naj­więk­szej ilo­ści surow­ca. Szczel­ne zamknie­cie wła­zu reak­to­ra i zamknię­cie wszyst­kich otwo­rów i zawo­rów oprócz odpo­wie­trze­nia daje moż­li­wość roz­po­czę­cia bez tle­no­we­go pro­wa­dze­nia pro­ce­su tech­no­lo­gicz­ne­go. Reak­tor w trak­cie pro­ce­su obra­ca się umoż­li­wia­jąc szyb­sze wyrów­na­nie tem­pe­ra­tur.

Pod reak­to­rem znaj­du­je się komo­ra pale­ni­sko­wa wyło­żo­na cera­mi­ką sza­mo­to­wą posia­da dwa pal­ni­ki tj. roz­pał­ko­wy i pro­ce­so­wy. Pal­nik roz­pał­ko­wy prze­zna­czo­ny do spa­la­nia gazu pro­pan butan o wydaj­no­ści 300 kWt, któ­ry ini­cju­je pro­ces i wyko­rzy­sty­wa­ny jest do ogrza­nia bęb­na wraz z zawar­to­ścią surow­ców gumo­wych do cza­su wytwo­rze­nia gazu piro­li­tycz­ne­go sto­so­wa­ne­go potem do opa­la­nia reak­to­ra. Dru­gi pal­nik rów­nież zain­sta­lo­wa­ny w komo­rze pale­ni­sko­wej o mocy ciepl­nej wpro­wa­dzo­nej w pali­wie 400 kWt. wyko­rzy­sty­wa­ny jest do spa­la­nia gazu piro­li­tycz­ne­go i ogrze­wa­nia całe­go pro­ce­su zga­zo­wa­nia opon. Spa­li­ny ze spa­la­nia gazu piro­li­tycz­ne­go odpro­wa­dza­ne są do powie­trza komi­nem o wyso­ko­ści h= 7 m i śred­ni­cy d= 0,3 m.

Gdy pro­ces zga­zo­wa­nia opon osią­ga tem­pe­ra­tu­rę oko­ło 200°C prak­tycz­nie roz­po­czy­na się pro­ces zga­zo­wa­nia, zamy­ka­ny jest zawór odpo­wie­trze­nia i otwie­ra­ny jest zawór paro­wo gazo­wy umoż­li­wia­ją­cy odpro­wa­dze­nie płyn­nej sub­stan­cji do desty­la­cji otrzy­my­wa­ne­go pro­duk­tu i roz­po­czy­na się fak­tycz­ny pro­ces piro­li­zy opon czy­li roz­kład tych wiel­ko­czą­stecz­ko­wych związ­ków orga­nicz­nych (węglo­wo­do­rów), w tym poli­me­rów na węglo­wo­do­ry o krót­szym łań­cu­chu.

Powsta­ją­cy gaz piro­li­tycz­ny odpro­wa­dza­ny jest z tyl­nej czę­ści reak­to­ra do urzą­dze­nia oczysz­cza­ją­ce­go typu płucz­ka wypeł­nio­nej wod­nym roz­two­rem mle­ka wapien­ne­go i następ­nie zbie­ra­ny w zbior­ni­ku o pojem­no­ści V= 30 m3 i wyko­rzy­sty­wa­ny do ogrze­wa­nia reak­to­ra.

Tem­pe­ra­tu­ra pro­ce­su wzra­sta linio­wo osią­ga­jąc mak­sy­mal­nie 400°C wydzie­la się płyn­na mie­sza­ni­na ole­jów i gazów nazy­wa­na mie­sza­ni­ną ole­jów piro­li­tycz­nych zawie­ra­ją­ca w swo­im skła­dzie mie­sza­ni­nę węglo­wo­do­rów C5C6 i dodat­ko­wo lek­kie frak­cje węglo­wo­do­rów C4-C8 . Mie­sza­ni­na sub­stan­cji kie­ro­wa­na jest do pro­ce­su chło­dze­nia w dwóch chłod­ni­cach o pojem­no­ści 1,5 m3 każ­da i następ­nie kie­ro­wa­ny do pro­ce­su desty­la­cji płyn­ne­go surow­ca skła­da­ją­ce­go się z kolum­ny rek­ty­fi­ka­cyj­nej o wyso­ko­ści h= 7 m w celu odzy­sku lek­kich frak­cji. Pozo­sta­wie­nie w ole­ju gazu pore­ak­cyj­ne­go lek­kich frak­cji węglo­wo­do­rów może sta­no­wić w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze zagro­że­nie wybu­chem. Dla­te­go olej piro­li­tycz­ny wyma­ga chło­dze­nia i rek­ty­fi­ka­cji. Do pro­ce­su chło­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­na jest woda ze zbior­ni­ka o pojem­no­ści V= 60 m3. Olej po oczysz­cze­niu jest gro­ma­dzo­ny w zbior­ni­ku sta­lo­wym o pojem­no­ści V=3 m3 . Powsta­ją­ce w pro­ce­sie rek­ty­fi­ka­cji lek­kie frak­cje zbie­ra­ne są w zbior­ni­ku sta­lo­wym o pojem­no­ści 3 m3.

Cały pro­ces moni­to­ro­wa­ny jest w zakre­sie :

- ciśnie­nia w reak­to­rze, zbior­ni­ku do gro­ma­dze­nia gazu i kolum­nie rek­ty­fi­ka­cyj­nej, zbior­ni­ku do gro­ma­dze­nia lek­kich frak­cji,

- tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rze, w chłod­ni­cach ole­ju popi­ro­li­tycz­ne­go, w zbior­ni­ku ole­ju,

Pro­ces prze­bie­ga przez oko­ło 5,5 h, po tym cza­sie wstrzy­mu­je się dosta­wę gazu piro­li­tycz­ne­go do opa­la­nia reak­to­ra czy­li zatrzy­mu­je się pra­cę pal­ni­ka piro­li­tycz­ne­go. Po obni­że­niu we wnę­trzu reak­to­ra tem­pe­ra­tu­ry do 140°C do wnę­trza reak­to­ra wpro­wa­dza­ny jest przez spe­cjal­ny zawór CO2 lub azo­tu któ­re­go zada­niem jest odpro­wa­dze­nie z reak­to­ra resz­tek gazu piro­li­tycz­ne­go i dal­sze­go obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rze. Pro­ces chło­dze­nia reak­to­ra prze­bie­ga oko­ło 10 godzin.

Reak­tor może być otwie­ra­ny po osią­gnię­ciu tem­pe­ra­tu­ry 40°C ale przy tem­pe­ra­tu­rze 80°C nastę­pu­je usu­wa­nie z reak­to­ra sadzy do pojem­ni­ków sta­lo­wych a po otwar­ciu reak­to­ra dru­tu do kolej­nych pojem­ni­ków sta­lo­wych. Pro­ces opróż­nia­nia i czysz­cze­nia reak­to­ra pro­wa­dzo­ny jest przy uży­ciu dosta­wia­ne­go urzą­dze­nia śli­ma­ko­we­go umoż­li­wia­ją­ce­go trans­port sadzy z krze­mion­ką do zbior­ni­ków sta­lo­wych. Po usu­nię­ciu sub­stan­cji syp­kich wyj­mo­wa­ne są prę­ty sta­lo­we. Cała ope­ra­cja łado­wa­nia, pro­ce­su prze­twa­rza­nia i opróż­nia­nia trwa przez 18 godzi­ny.

piroliza biotech

Pla­ny na przy­szłość

Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. ma zamiar ist­nie­ją­ca insta­la­cje roz­bu­do­wać tak by w jej wnę­trzu usta­wić dwie dodat­ko­we insta­la­cje do prze­twa­rza­nia opon samo­cho­do­wych i two­rzyw sztucz­nych. Bio­tech Ener­gia Sp. z o.o. ma zamiar posia­dać w jed­nej hali trzy reak­to­ry do prze­twa­rza­nia opon samo­cho­do­wych oraz odpa­dów gumo­wych i odpa­dów two­rzyw sztucz­nych eks­plo­ato­wa­ne na zmia­nę czy­li w jed­nym reak­to­rze pro­wa­dzo­ny będzie pro­ces piro­li­zy, w dru­gim reak­to­rze pro­ces chło­dze­nia a w trze­cim reak­to­rze pro­ces opróż­nia­nia reak­to­ra z sadzy i dru­tów a potem łado­wa­nia nowych odpa­dów opon samo­cho­do­wych.

Reak­to­ry to trzy obro­to­we zbior­ni­ki o śred­ni­cy d=2,6 m i dłu­go­ści l=6,5 m i pojem­no­ści 10 Mg każ­dy izo­lo­wa­ny ter­micz­nie war­stwą glin­ki keram­zy­to­wej. Zała­du­nek surow­ca pro­wa­dzo­ny będzie wła­zem przed­nim przy pomo­cy łado­war­ki i potem ręcz­nie ukła­da­ne wewnątrz każ­de­go reak­to­ra. Zamknię­cie każ­de­go reak­to­ra posia­dać będzie spe­cjal­na uszczel­kę gwa­ran­tu­ją­cą peł­ną szczel­ność doci­ska­nych zakrę­ca­ny­mi ręcz­nie śru­ba­mi .

Odbiór gazu piro­li­tycz­ne­go pro­wa­dzo­ny będzie wła­zem z tyłu reak­to­ra, gaz oczysz­cza­ny będzie w indy­wi­du­al­nych płucz­kach z mle­kiem wapien­nym zatrzy­mu­ją­cym zanie­czysz­cze­nia pyło­we i dwu­tle­nek siar­ki. Wstęp­nie oczysz­czo­ny gaz piro­li­tycz­ny będzie sprę­ża­ny przy pomo­cy sprę­żar­ki tło­ko­wej o wydaj­no­ści 200 m3/​h i gro­ma­dzo­ny w dwóch zbior­ni­kach sta­lo­wych o pojem­no­ści V=5,0 m3 każ­dy.

Każ­dy reak­tor posia­dać będzie komo­rę pale­ni­sko­wą wyło­żo­ną cegłą sza­mo­to­wą wypo­sa­żo­ne w pal­nik roz­pał­ko­wy o mocy ciepl­nej 300 kWt i pal­nik piro­li­tycz­ny o mocy ciepl­nej wpro­wa­dzo­nej w pali­wie 400 kWt do opa­la­nia reak­to­ra gazem piro­li­tycz­nym. Gazy z opa­la­nia reak­to­ra gazem piro­li­tycz­nym oczysz­cza­ne będą wspól­nej dla wszyst­kich reak­to­rów płucz­ce w posta­ci zwęż­ki Ven­tu­rie­go o dłu­go­ści l=15 m i śred­ni­cy na wlo­cie d=2m posia­da­ją­cej sor­bent mle­ka wapien­ne­go w zbior­ni­ku o pojem­no­ści 2,0 m3 usy­tu­owa­nym pod płucz­ką.

Pal­nik roz­pał­ko­wy każ­de­go reak­to­ra opa­la­ny będzie gazem pro­pan butan i eks­plo­ato­wa­ny będzie aż do cza­su powsta­nia gazu piro­li­tycz­ne­go czy­li tem­pe­ra­tu­ry oko­ło 200°C. Wewnątrz reak­to­ra roz­pocz­nie się pro­ces zga­zo­wa­nia, zamy­ka­ny jest zawór odpo­wie­trze­nia i otwie­ra­ny jest zawór paro­wo gazo­wy umoż­li­wia­ją­cy odpro­wa­dze­nie płyn­nej sub­stan­cji do desty­la­cji otrzy­my­wa­ne­go pro­duk­tu i roz­po­czy­na się fak­tycz­ny pro­ces piro­li­zy opon czy­li roz­kład wiel­ko­czą­stecz­ko­wych związ­ków orga­nicz­nych (węglo­wo­do­rów), w tym poli­me­rów na węglo­wo­do­ry o krót­szym łań­cu­chu.

Powsta­ją­cy gaz piro­li­tycz­ny odpro­wa­dza­ny będzie z tyl­nej czę­ści reak­to­ra do urzą­dze­nia oczysz­cza­ją­ce­go typu płucz­ka wypeł­nio­na wod­nym roz­two­rem mle­ka wapien­ne­go i następ­nie zbie­ra­ny w dwóch zbior­ni­kach o pojem­no­ści V= 5,0 m3 każ­dy i wyko­rzy­sty­wa­ny do ogrze­wa­nia reak­to­ra.

Pro­ces piro­li­zy w każ­dym reak­to­rze prze­bie­gać będzie w innym cza­sie. W jed­nym reak­to­rze pro­wa­dzo­ny jest pro­ces piro­li­zy, w dru­gim pro­ces stu­dze­nia reak­to­ra a w trze­cim reak­to­rze pro­ces oczysz­cza­nia reak­to­ra i usu­wa­nia powsta­łych pozo­sta­ło­ści czy­li sadzy z zanie­czysz­cze­nia­mi pyło­wy­mi i dru­tu.

W pro­ce­sie piro­li­zy tem­pe­ra­tu­ra pro­ce­su wzra­sta linio­wo osią­ga­jąc mak­sy­mal­nie 400°C wydzie­lać się będzie mie­sza­ni­na ole­jów i gazów nazy­wa­na mie­sza­ni­ną ole­jów piro­li­tycz­nych zawie­ra­ją­ca w swo­im skła­dzie mie­sza­ni­nę węglo­wo­do­rów C5C6 i dodat­ko­wo lek­kie frak­cje węglo­wo­do­rów C4-C8 . Mie­sza­ni­na sub­stan­cji kie­ro­wa­na jest do pro­ce­su chło­dze­nia w dwóch chłod­ni­cach o pojem­no­ści 1,5 m3 każ­da i następ­nie kie­ro­wa­ny do wspól­nej dla wszyst­kich trzech reak­to­rów kolum­ny rek­ty­fi­ka­cyj­nej o wyso­ko­ści h= 7 m w celu odzy­sku lek­kich frak­cji. Pozo­sta­wie­nie w ole­ju gazu pore­ak­cyj­ne­go lek­kich frak­cji węglo­wo­do­rów może sta­no­wić w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze zagro­że­nie wybu­chem. Dla­te­go olej piro­li­tycz­ny wyma­ga chło­dze­nia i rek­ty­fi­ka­cji. Do pro­ce­su chło­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­ny będzie zbior­nik sta­lo­wy wody o pojem­no­ści 60 m3 chłod­ni­ce wie­żo­wą. Ist­nie­ją­cy beto­no­wy zbior­nik o pojem­no­ści V= 60 m3 zosta­nie zde­mon­to­wa­ny. Olej po oczysz­cze­ni gro­ma­dzo­ny będzie w dwóch zbior­ni­kach sta­lo­wych o pojem­no­ści V= 30 m3 usy­tu­owa­nych na zewnątrz hali. Powsta­ją­ce w pro­ce­sie rek­ty­fi­ka­cji lek­kie frak­cje zbie­ra­ne będą zbior­ni­ku sta­lo­wym o pojem­no­ści 50 m3.

Cały pro­ces moni­to­ro­wa­ny będzie w zakre­sie :

- ciśnie­nia w reak­to­rach, zbior­ni­kach do gro­ma­dze­nia gazu i kolum­nie rek­ty­fi­ka­cyj­nej, zbior­ni­kach ole­ju, zbior­ni­ku do gro­ma­dze­nia lek­kich frak­cji,

- tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rach, w chłod­ni­cach ole­ju popi­ro­li­tycz­ne­go, w zbior­ni­kach ole­ju, zbior­ni­kach gazu piro­li­tycz­ne­go

Pro­ces piro­li­zy prze­bie­gać będzie przez oko­ło 5,5 h, po tym cza­sie wstrzy­mu­je się dosta­wę gazu piro­li­tycz­ne­go do opa­la­nia reak­to­ra czy­li zatrzy­mu­je się pra­cę pal­ni­ka piro­li­tycz­ne­go. Nastę­po­wać będzie pro­ces chło­dze­nia, któ­ry trwa oko­ło 10 godzin Po obni­że­niu we wnę­trzu reak­to­ra tem­pe­ra­tu­ry do 140 C do wnę­trza reak­to­ra wpro­wa­dza­ny będzie przez spe­cjal­ny zawór CO2, lub azot któ­re­go zada­niem jest odpro­wa­dze­nie z reak­to­ra resz­tek gazu piro­li­tycz­ne­go i dal­sze­go obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry w reak­to­rze.

Reak­tor może być otwie­ra­ny po osią­gnię­ciu tem­pe­ra­tu­ry 40°C ale przy 80°C nastę­pu­je usu­wa­nie z reak­to­ra sadzy do pojem­ni­ków sta­lo­wych i dru­tu do kolej­nych pojem­ni­ków sta­lo­wych. Pro­ces opróż­nia­nia i czysz­cze­nia reak­to­ra pro­wa­dzo­ny będzie przy uży­ciu dosta­wia­ne­go urzą­dze­nia śli­ma­ko­we­go umoż­li­wia­ją­ce­go trans­port sadzy z krze­mion­ką do zbior­ni­ków sta­lo­wych. Po usu­nię­ciu sub­stan­cji syp­kich wyj­mo­wa­ne są prę­ty sta­lo­we. Cała ope­ra­cja łado­wa­nia, piro­li­zy, chło­dze­nia i opróż­nia­nia jed­ne­go reak­to­ra trwać będzie przez 18 godzi­ny.

drzewkoObo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy praw­ne

Adobe_PDFPra­wo ochro­ny śro­do­wi­ska

USTA­WA z dnia 27 kwiet­nia 2001 r.

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 10 listo­pa­da 2015 r.
w spra­wie listy rodza­jów odpa­dów, któ­re oso­by fizycz­ne lub jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie­bę­dą­ce przed­się­bior­ca­mi mogą pod­da­wać odzy­sko­wi na potrze­by wła­sne, oraz dopusz­czal­nych metod ich odzy­sku.

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ROZ­WO­JU 
z dnia 21 stycz­nia 2016 r.
w spra­wie wyma­gań doty­czą­cych pro­wa­dze­nia pro­ce­su ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia odpa­dów oraz spo­so­bów postę­po­wa­nia z odpa­da­mi powsta­ły­mi w wyni­ku tego pro­ce­su

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 10 lute­go 2016 r.
w spra­wie wzo­ru for­mu­la­rza spra­woz­da­nia za rok 2015 i za rok 2016

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA GOSPO­DAR­KI
z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2015 r.
w spra­wie szcze­gó­ło­we­go spo­so­bu postę­po­wa­nia z ole­ja­mi odpa­do­wy­mi

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 25 sierp­nia 2015 r.
w spra­wie wzo­ru zaświad­cze­nia o prze­two­rzo­nych zuży­tych bate­riach lub zuży­tych aku­mu­la­to­rach oraz ewi­den­cji zaświad­czeń o prze­two­rzo­nych zuży­tych bate­riach lub zuży­tych aku­mu­la­to­rach

Adobe_PDFOBWIESZ­CZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 7 wrze­śnia 2015 r.
w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie rodza­jów odpa­dów i ilo­ści odpa­dów, dla któ­rych nie ma obo­wiąz­ku pro­wa­dze­nia ewi­den­cji odpa­dów

Adobe_PDFROZ­PO­RZĄ­DZE­NIE MINI­STRA ŚRO­DO­WI­SKA
z dnia 6 lute­go 2015 r.
w spra­wie komu­nal­nych osa­dów ście­ko­wych

drzewkoObszar dzia­ła­nia

Biu­ro – Zbro­sła­wi­ce, ul. Pia­stow­ska 2a

Bytom – odbiór osa­dów

Oświę­cim – sta­cja bada­nia osa­dów

Tar­nów – odbiór osa­dów

Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie – odbiór osa­dów

Legni­ca, ul Zło­to­ryj­ska 178

Bio­tech Ener­gia
Sp. z o.o.

42–674 Zbro­sła­wi­ce
ul. Pia­stow­ska 2a

tele­fo­ny: 609 075 418, 501 434 456

Ochro­na śro­do­wi­ska
tel.: 790 294 067

Logi­sty­ka:
Łukasz Sobo­ta tel.: 517 504 577 

ema­il: biuro@​biotechenergia.​pl

NIP 6452546404
KRS 0000610816

Zostaw wia­do­mość

Call Now Button