drzewkoBiotech Energia Sp. z o.o.

to firma, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia osób działających w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Postanowiliśmy wdrożyć własną politykę proekologiczną, poczynając od innowacyjnych działań po działania proekologiczne.

Swą działalność prowadzimy w myśl ABC ochrony środowiska:

 • każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:
  zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość odpadów i negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania;
 • zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów;
 • zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Swą działalność opieramy na posiadanej decyzji na zbieranie, jednakże jesteśmy w trakcie pozyskania decyzji na przetwarzanie odpadów

Osady ściekowedrzewko

%

jest wykorzystywana w rolnictwie i w rekultywacji terenów

%

trafia na składowiska osadów

%

trafia do przetworzenie termicznego

Biotech Energia Sp. z o.o. została utworzona by w sposób rzetelny i zgodny z literą prawa zagospodarować odpady z grupy osadów ściekowych.
Na dzień dzisiejszy według danych statystycznych około 40 % osadów ściekowych wykorzystywanych jest w rolnictwie uprawie roślin i rekultywacji terenów, do przetworzenie termicznego - 16%, a na składowiska trafia blisko 15% osadów.
Końcowym etapem obróbki osadów ściekowych dotychczas było mechaniczne odwadnianie,
a następnie osuszanie i składowanie.
Biotech Energia Sp. z o.o. postawił sobie za cel by osady ściekowe nie trafiały na składowiska ani na tereny rolnicze.
Biotech Energia Sp. z o.o. posiada technologię która opiera się o sposób neutralizacji odpadów, zawierających w swym składzie wymywalne formy metali ciężkich, pozwalający jednocześnie na ich dalszy odzysk do pełnowartościowych produktów oraz wykorzystanie w określonych kierunkach.
Technologia neutralizacji odpadów Biotech Energia Sp. z o.o. stosowana może być również do innych odpadów przemysłowych zawierających w swym składzie wymywalne formy metali ciężkich, które są bezpieczne pod względem sanitarnym. Idea stosowanego przez Biotech Energia Sp. z o.o. procesu technologicznego daje możliwości zmiany zarówno rodzaju jak i wzajemnego stosunku substratów wyjściowych w produkcie końcowym. Znajomość składu powstałej mieszaniny oraz właściwości fizykochemicznych poszczególnych substratów finalnych o określonym składzie, właściwościach fizykochemicznych, a w konsekwencji o określonym przeznaczeniu użytkowym. Możliwość modelowania ww. właściwości produktów finalnych oraz cech reologicznych powstałych mieszanin pozwala na produkowanie pełnowartościowych materiałów o z góry określonym przeznaczeniu.
Materiały, które mogą powstać finalnie w procesie technologicznym odzysku odpadów
z zastosowaniem metody używanej przez Biotech Energia Sp. z o.o., to:

 • materiały budowlane przeznaczone do budownictwa drogowego, wykonywania podbudów drogowych, wykonywania podbudów pomocniczych i zasadniczych oraz produkcji kruszyw lekkich;
  Materiały rekultywacyjne przeznaczone do rekultywacji terenów zdegradowanych,
  w tym do stabilizacji gruntów wysadzinowych zawierających glinokrzemiany i związki wapna mineralnego, gliny oraz margle;
 • materiały przeznaczone do zagospodarowania przyrodniczego, w tym do wykonywania warstw żyznych na nieużytkach rolnych, wspomagacza glebowego dla gleb słabych oraz materiałów ziemiopodobnych przeznaczonych jako ziemia uprawowa lub nawozowa;
  Materiały do wykonywania warstw odcinających wykonywanych na gruntach o wysokiej przepuszczalności wody.

Docelowymi grupami odpadów, poddawanych procesowi odzysku w oparciu o metodę KMN, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), są:

 • 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (m.in. odpady pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów)
 • 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
 • 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
 • 02 01 99 Inne niewymienione odpady (m.in. grzybnia pochodząca z hodowli pieczarek, osady z oczyszczania stawów służących do hodowli i chowu ryb)
 • 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, obierania, odwirowania i oddzielania surowców
 • 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
 • 02 03 99 Inne niewymienione odpady (m.in. zużyta ziemia okrzemkowa z procesu produkcji pektyny)
 • 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
 • 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
 • 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 04 80 Wysłodki
 • 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
 • 02 07 99 Inne niewymienione odpady (m.in. zużyta ziemia okrzemkowa z procesu filtracji)
 • 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 03 03 09 Odpady szlamu wapiennego ( pokaustycznego)
 • 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
 • 04 01 06 Osady zwierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
 • 05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
 • 06 01 99 Inne niewymienione odpady (m.in. odpady z produkcji siarczanu magnezu nawozowego)
 • 06 02 99 Inne niewymienione odpady (m.in. odpady węglanu wapnia i odpady z gaszenia wapna palonego
 • 06 03 99 Inne niewymienione odpady (m.in. odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego
 • 06 08 99 Inne nie wymienione odpady
 • 06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
 • 06 09 99 Inne niewymienione odpady (m.in. odpady z produkcji roztworów ortofosforanów z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego)
 • 06 10 99 Inne niewymienione odpady (m.in. odpady z produkcji soli azotanowych – saletry wapniowej i saletry magnezowej)
 • 07 01 80 Wapno pakarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych ( inne niż wymienione w 07 01 08)
 • 07 01 99 Inne niewymienione odpady
 • 07 02 99 Inne niewymienione odpady
 • 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemiczne
 • 10 01 99 Inne niewymienione odpady (m.in. odpady pochodzące ze spalania słomy w kotłowniach zakładowych i gminnych)
 • 10 08 99 Inne niewymienione odpady
 • 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
 • 19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
 • 19 02 99 Inne niewymienione odpady (m.in. odpady zawierające węglan wapnia pochodzące z oczyszczania solanki)
 • 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania
 • 19 08 02 Zawartość piaskowników
 • 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
 • 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 18 08 11
 • 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
 • 19 08 99 Inne niewymienione odpady
 • 19 09 02 Osady z klarowania wody
 • 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
 • 19 09 99 Inne niewymienione odpady
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

Piroliza

Instalacja przetwarza odpady z tworzyw sztucznych
(z wyjątkiem PCV) oraz odpady gumowe (opony i inne zawierające metalu) z wydajnością do 10 ton w jednym cyklu. Odpady mogą być mieszane w dowolnym stosunku gumy do tworzywa. System gwarantuje odzyskanie około 40-45% oleju, 35% - przemysłowy węgiel, oraz 10 - 12% w postaci drutu stalowego kordu (jeśli są przetwarzane opony) i około 5-10% gazu, który jest wykorzystywany do napędzania całej instalacji. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 15 kW. Chłodzony wodą w obiegu zamkniętym (w systemie jest około 6 ton wody). Instalacja jest nieruchoma i znajduje się na fundamentach. Maksymalny poziom hałasu 85 dB (A).  Instalacja jest praktycznie bezodpadowa.

(Film dzięki uprzejmości firmy Eko-Oil)

Technologia pirolizydrzewko

Biotech Energia Sp. z o.o. bezpośrednio współpracuje z firmą, która posiada instalację do pirolizy opon w której prowadzony jest obecnie niskotemperaturowy proces odzysku kwalifikowany jako R3 recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach proces R3 obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych odczynników chemicznych.

Odpady w postaci pociętych opon samochodowych są dowożone na zakład i gromadzone wewnątrz hali, skąd podawane są ładowarką do reaktora a potem układane w jego wnętrzu. Pojemność reaktora nie przekracza 10 Mg na 1 cykl. Generalnie optymalna jest praca w cyklu zamiennym w dwóch reaktorach.

Reaktor to poziomy zbiornik stalowy obrotowy izolowany termicznie warstwą glinki keramzytowej o średnicy do 2,6 m i długości 6,5 m, który posiada przedni właz w postaci dennicy otwieranej i zamykanej przy pomocy śrub dociskowych i tylni właz służący do odbioru gazu pirolitycznego. Wokół włazu zakładane jest dodatkowe uszczelnienie które jest zmieniane okresowo tak aby nie dopuścić do występowania nieszczelności w trakcie procesu zgazowania.

Pocięte opony układane są wewnątrz reaktora ręcznie w sposób gwarantujący ułożenie jak największej ilości surowca. Szczelne zamkniecie włazu reaktora i zamknięcie wszystkich otworów i zaworów oprócz odpowietrzenia daje możliwość rozpoczęcia bez tlenowego prowadzenia procesu technologicznego. Reaktor w trakcie procesu obraca się umożliwiając szybsze wyrównanie temperatur.

Pod reaktorem znajduje się komora paleniskowa wyłożona ceramiką szamotową posiada dwa palniki tj. rozpałkowy i procesowy. Palnik rozpałkowy przeznaczony do spalania gazu propan butan o wydajności 300 kWt, który inicjuje proces i wykorzystywany jest do ogrzania bębna wraz z zawartością surowców gumowych do czasu wytworzenia gazu pirolitycznego stosowanego potem do opalania reaktora. Drugi palnik również zainstalowany w komorze paleniskowej o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 400 kWt. wykorzystywany jest do spalania gazu pirolitycznego i ogrzewania całego procesu zgazowania opon. Spaliny ze spalania gazu pirolitycznego odprowadzane są do powietrza kominem o wysokości h= 7 m i średnicy d= 0,3 m.

Gdy proces zgazowania opon osiąga temperaturę około 200°C praktycznie rozpoczyna się proces zgazowania, zamykany jest zawór odpowietrzenia i otwierany jest zawór parowo gazowy umożliwiający odprowadzenie płynnej substancji do destylacji otrzymywanego produktu i rozpoczyna się faktyczny proces pirolizy opon czyli rozkład tych wielkocząsteczkowych związków organicznych (węglowodorów), w tym polimerów na węglowodory o krótszym łańcuchu.

Powstający gaz pirolityczny odprowadzany jest z tylnej części reaktora do urządzenia oczyszczającego typu płuczka wypełnionej wodnym roztworem mleka wapiennego i następnie zbierany w zbiorniku o pojemności V= 30 m3 i wykorzystywany do ogrzewania reaktora.

Temperatura procesu wzrasta liniowo osiągając maksymalnie 400°C wydziela się płynna mieszanina olejów i gazów nazywana mieszaniną olejów pirolitycznych zawierająca w swoim składzie mieszaninę węglowodorów C5 i C6 i dodatkowo lekkie frakcje węglowodorów C4-C8 . Mieszanina substancji kierowana jest do procesu chłodzenia w dwóch chłodnicach o pojemności 1,5 m3 każda i następnie kierowany do procesu destylacji płynnego surowca składającego się z kolumny rektyfikacyjnej o wysokości h= 7 m w celu odzysku lekkich frakcji. Pozostawienie w oleju gazu poreakcyjnego lekkich frakcji węglowodorów może stanowić w wysokiej temperaturze zagrożenie wybuchem. Dlatego olej pirolityczny wymaga chłodzenia i rektyfikacji. Do procesu chłodzenia wykorzystywana jest woda ze zbiornika o pojemności V= 60 m3. Olej po oczyszczeniu jest gromadzony w zbiorniku stalowym o pojemności V=3 m3 . Powstające w procesie rektyfikacji lekkie frakcje zbierane są w zbiorniku stalowym o pojemności 3 m3.

Cały proces monitorowany jest w zakresie :

- ciśnienia w reaktorze, zbiorniku do gromadzenia gazu i kolumnie rektyfikacyjnej, zbiorniku do gromadzenia lekkich frakcji,

- temperatury w reaktorze, w chłodnicach oleju popirolitycznego, w zbiorniku oleju,

Proces przebiega przez około 5,5 h, po tym czasie wstrzymuje się dostawę gazu pirolitycznego do opalania reaktora czyli zatrzymuje się pracę palnika pirolitycznego. Po obniżeniu we wnętrzu reaktora temperatury do 140°C do wnętrza reaktora wprowadzany jest przez specjalny zawór CO2 lub azotu którego zadaniem jest odprowadzenie z reaktora resztek gazu pirolitycznego i dalszego obniżenia temperatury w reaktorze. Proces chłodzenia reaktora przebiega około 10 godzin.

Reaktor może być otwierany po osiągnięciu temperatury 40°C ale przy temperaturze 80°C następuje usuwanie z reaktora sadzy do pojemników stalowych a po otwarciu reaktora drutu do kolejnych pojemników stalowych. Proces opróżniania i czyszczenia reaktora prowadzony jest przy użyciu dostawianego urządzenia ślimakowego umożliwiającego transport sadzy z krzemionką do zbiorników stalowych. Po usunięciu substancji sypkich wyjmowane są pręty stalowe. Cała operacja ładowania, procesu przetwarzania i opróżniania trwa przez 18 godziny.

piroliza biotech

Plany na przyszłość

Biotech Energia Sp. z o.o. ma zamiar istniejąca instalacje rozbudować tak by w jej wnętrzu ustawić dwie dodatkowe instalacje do przetwarzania opon samochodowych i tworzyw sztucznych. Biotech Energia Sp. z o.o. ma zamiar posiadać w jednej hali trzy reaktory do przetwarzania opon samochodowych oraz odpadów gumowych i odpadów tworzyw sztucznych eksploatowane na zmianę czyli w jednym reaktorze prowadzony będzie proces pirolizy, w drugim reaktorze proces chłodzenia a w trzecim reaktorze proces opróżniania reaktora z sadzy i drutów a potem ładowania nowych odpadów opon samochodowych.

Reaktory to trzy obrotowe zbiorniki o średnicy d=2,6 m i długości l=6,5 m i pojemności 10 Mg każdy izolowany termicznie warstwą glinki keramzytowej. Załadunek surowca prowadzony będzie włazem przednim przy pomocy ładowarki i potem ręcznie układane wewnątrz każdego reaktora. Zamknięcie każdego reaktora posiadać będzie specjalna uszczelkę gwarantującą pełną szczelność dociskanych zakręcanymi ręcznie śrubami .

Odbiór gazu pirolitycznego prowadzony będzie włazem z tyłu reaktora, gaz oczyszczany będzie w indywidualnych płuczkach z mlekiem wapiennym zatrzymującym zanieczyszczenia pyłowe i dwutlenek siarki. Wstępnie oczyszczony gaz pirolityczny będzie sprężany przy pomocy sprężarki tłokowej o wydajności 200 m3/h i gromadzony w dwóch zbiornikach stalowych o pojemności V=5,0 m3 każdy.

Każdy reaktor posiadać będzie komorę paleniskową wyłożoną cegłą szamotową wyposażone w palnik rozpałkowy o mocy cieplnej 300 kWt i palnik pirolityczny o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 400 kWt do opalania reaktora gazem pirolitycznym. Gazy z opalania reaktora gazem pirolitycznym oczyszczane będą wspólnej dla wszystkich reaktorów płuczce w postaci zwężki Venturiego o długości l=15 m i średnicy na wlocie d=2m posiadającej sorbent mleka wapiennego w zbiorniku o pojemności 2,0 m3 usytuowanym pod płuczką.

Palnik rozpałkowy każdego reaktora opalany będzie gazem propan butan i eksploatowany będzie aż do czasu powstania gazu pirolitycznego czyli temperatury około 200°C. Wewnątrz reaktora rozpocznie się proces zgazowania, zamykany jest zawór odpowietrzenia i otwierany jest zawór parowo gazowy umożliwiający odprowadzenie płynnej substancji do destylacji otrzymywanego produktu i rozpoczyna się faktyczny proces pirolizy opon czyli rozkład wielkocząsteczkowych związków organicznych (węglowodorów), w tym polimerów na węglowodory o krótszym łańcuchu.

Powstający gaz pirolityczny odprowadzany będzie z tylnej części reaktora do urządzenia oczyszczającego typu płuczka wypełniona wodnym roztworem mleka wapiennego i następnie zbierany w dwóch zbiornikach o pojemności V= 5,0 m3 każdy i wykorzystywany do ogrzewania reaktora.

Proces pirolizy w każdym reaktorze przebiegać będzie w innym czasie. W jednym reaktorze prowadzony jest proces pirolizy, w drugim proces studzenia reaktora a w trzecim reaktorze proces oczyszczania reaktora i usuwania powstałych pozostałości czyli sadzy z zanieczyszczeniami pyłowymi i drutu.

W procesie pirolizy temperatura procesu wzrasta liniowo osiągając maksymalnie 400°C wydzielać się będzie mieszanina olejów i gazów nazywana mieszaniną olejów pirolitycznych zawierająca w swoim składzie mieszaninę węglowodorów C5 i C6 i dodatkowo lekkie frakcje węglowodorów C4-C8 . Mieszanina substancji kierowana jest do procesu chłodzenia w dwóch chłodnicach o pojemności 1,5 m3 każda i następnie kierowany do wspólnej dla wszystkich trzech reaktorów kolumny rektyfikacyjnej o wysokości h= 7 m w celu odzysku lekkich frakcji. Pozostawienie w oleju gazu poreakcyjnego lekkich frakcji węglowodorów może stanowić w wysokiej temperaturze zagrożenie wybuchem. Dlatego olej pirolityczny wymaga chłodzenia i rektyfikacji. Do procesu chłodzenia wykorzystywany będzie zbiornik stalowy wody o pojemności 60 m3 chłodnice wieżową. Istniejący betonowy zbiornik o pojemności V= 60 m3 zostanie zdemontowany. Olej po oczyszczeni gromadzony będzie w dwóch zbiornikach stalowych o pojemności V= 30 m3 usytuowanych na zewnątrz hali. Powstające w procesie rektyfikacji lekkie frakcje zbierane będą zbiorniku stalowym o pojemności 50 m3.

Cały proces monitorowany będzie w zakresie :

- ciśnienia w reaktorach, zbiornikach do gromadzenia gazu i kolumnie rektyfikacyjnej, zbiornikach oleju, zbiorniku do gromadzenia lekkich frakcji,

- temperatury w reaktorach, w chłodnicach oleju popirolitycznego, w zbiornikach oleju, zbiornikach gazu pirolitycznego

Proces pirolizy przebiegać będzie przez około 5,5 h, po tym czasie wstrzymuje się dostawę gazu pirolitycznego do opalania reaktora czyli zatrzymuje się pracę palnika pirolitycznego. Następować będzie proces chłodzenia, który trwa około 10 godzin Po obniżeniu we wnętrzu reaktora temperatury do 140 C do wnętrza reaktora wprowadzany będzie przez specjalny zawór CO2, lub azot którego zadaniem jest odprowadzenie z reaktora resztek gazu pirolitycznego i dalszego obniżenia temperatury w reaktorze.

Reaktor może być otwierany po osiągnięciu temperatury 40°C ale przy 80°C następuje usuwanie z reaktora sadzy do pojemników stalowych i drutu do kolejnych pojemników stalowych. Proces opróżniania i czyszczenia reaktora prowadzony będzie przy użyciu dostawianego urządzenia ślimakowego umożliwiającego transport sadzy z krzemionką do zbiorników stalowych. Po usunięciu substancji sypkich wyjmowane są pręty stalowe. Cała operacja ładowania, pirolizy, chłodzenia i opróżniania jednego reaktora trwać będzie przez 18 godziny.

drzewkoObowiązujące przepisy prawne

 

Adobe_PDFPrawo ochrony środowiska

USTAWA  z dnia 27 kwietnia 2001 r.

 

Adobe_PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Adobe_PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu

Adobe_PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

 

Adobe_PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

 

Adobe_PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

Adobe_PDFOBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Adobe_PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie komunalnych osadów ściekowych

 

 

 

drzewkoDecyzje

 

Adobe_PDFDecyzja Legnica

 

drzewkoObszar działania

Biuro - Zbrosławice, ul. Piastowska 2a

Bytom - odbiór osadów

Oświęcim - stacja badania osadów

Tarnów - odbiór osadów

Siemianowice Śląskie - odbiór osadów

Legnica, ul Złotoryjska 178

 

Biotech Energia
Sp. z o.o.

42-674 Zbrosławice
ul. Piastowska 2a

telefony: 609 075 418,  501 434 456

Ochrona środowiska
tel.: 790 294 067

Logistyka:
Łukasz Sobota tel.: 517 504 577 

email: biuro@biotechenergia.pl

NIP 6452546404
KRS 0000610816

Zostaw wiadomość